Inpharm

je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom

KVALITET

Inpharm Co. posluje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, a u svom poslovanju, osnov za dalje unapređenje nalazi, pre svega, u zahtevima primenljivih Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, Pravilnicima o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava kao i smernicama Dobre prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava. Zgrade i prostorije preduzeća Inpharm su službeno odobrene za upotrebu u poslovanju i predmet su redovnih inspekcija Ministarstva zdravlja, Sanitarnog inspektorata, farmaceutske i carinske inspekcije. Kompanija poseduje uredne dozvole za uvoz, izvoz, konsignaciju, veleprodaju i distribuciju lekova uključujući biološke proizvode, antibiotike, narkotike, kao i lekova koji zahtevaju očuvanje »hladnog lanca« tokom transporta i skladištenja i medicinskih sredstava. Inpaharm poseduje dozvole uprave carina za postupke „kućnog carinjenja“, koje olakšavaju i ubrzavaju carinske postupke a na isti način podižu odgovornost kompanije i prikazuju je kao sigurnog partnera. Sistem kvaliteta koji je implementiran u poslovanje Inpharm-a, osigurava da:

  • samo proizvod koji ima dozvolu za stavljanje u promet može biti distribuiran

  • su uslovi skladištenja lekova i drugih proizvoda sve vreme pod nadzorom kao i tokom transporta

  • ne postoji mogućnost kontaminacije drugim proizvodima

  • se lekovima i drugim proizvodima rukuje na odgovarajući način, kao i da

  • se svi lekovi i drugi proizvodi čuvaju na propisanom, bezbednom mestu i pod propisanim uslovima.

Sistem kvaliteta kroz dobre distributivne prakse obezbeđuje da se pravi proizvod isporuči na pravo mesto, u zadovoljavajućem periodu vremena, a da, ukoliko se ukaže potreba za povlačenjem proizvoda iz prometa, taj postupak bude jednostavan, efikasan i brz.

Od 2007 godine, Inpharm Co. d.o.o je usklađen, sertifikovan i redovno održava i unapređuje svoj sistem kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, koji su u potpunosti implementirani u poslovanju, počev od utvrđivanja konteksta preko upravljanja rizicima.

Od 2016 godine Inpharm Co. d.o.o. započinje sa primenom i sertifikuje se u skladu sa zahtevima standada OHSAS – 18001 – standard za bezbednost i zaštitu zdravlja zaposlenih i ISO 14001– standard za zaštitu životne sredine, od kada postupa u skladu i primenjuje Integrisani sistem upravljanja.
Pod zaštitom životne sredine u kompaniji Inpharm se smatra adekvatno korišćenje prirodnih resursa, u ovom slučaju električne energije i papira kroz minimizaciju njihovog korišćenja, kao i pravilno upravljanje svim vrstama otpada koji se prilikom obavljanja redovne delatnosti stvaraju. To znači upravljanje ambalažnim i farmaceutskim otpadom, kroz reciklažu i pravilno odlaganje odnosno uništenje, kao i upravljanje ostalim vrstama otpada (komunalnim, elektronskim i dr.).

U 2019-oj godini, inpharm implementira standard 45001:2018, koji zamenjuje OHSAS 18001:2007, čime potreba za usklađivanjem sa gorepomenutim standardima je pored poštovanja zakonskih zahteva i samih zahteva standarda, poboljšanje i unapređenje samog sistema upravljanja kvalitetom, kroz posvećenost brizi o svojim zaposlenima, radnom okruženju i globalnom uticaju na životnu sredinu. Cilj Inpharma je izgradnja integrisanog sistema upravljanja kvalitetom kroz ispunjenje zahteva domaće i evropske regulative u domenu našeg poslovanja te ispunjenje zahteva standarda kojima se rukovodimo.

Potvrda o usaglašenosti sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i 45001:2018 dobija se kroz sertifikacije od strane eminentne sertifikacione kuće Quality Austria.

Razumem
Ovaj sajt koristi kolaćiće. Detaljnije